2019 йил май сонида
НОРМА ИЖОДКОРЛИГИ электрон муҳитга ўтказилади
14.05.2019

Жорий йилнинг 8 апрелида Вазирлар Маҳкамасининг «Норматив­ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва келишишнинг ягона электрон тизимини жорий этишнинг ташкилий чора­тадбирлари тўғрисида» қарори қабул қилинди. Мазкур қарор Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Норма  ижодкорлиги  фаолиятини  такомиллаштириш  концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» 2018 йил 8 августдаги ПФ–5505­фармони ижро-сини таъминлаш мақсадида қабул қилинган бўлиб, норма ижодкорлиги фаолиятини электрон муҳитга ўтказишда амалий қадам ҳисобланади.

Қарор қабул қилинишидан аввал Ад-лия  вазирлиги  ҳамда  Ахборот  техноло-гиялари ва коммуникацияларини ривож-лантириш  вазирлиги  томонидан Нор-матив-ҳуқуқий  ҳужжатлар  лойиҳала-рини  ишлаб  чиқиш  ва  келишишнинг ягона  электрон  тизими ишлаб  чиқи-либ,  интернет  тармоғининг  project.gov.uz  манзилида  Ўзбекистон  Республикаси норматив-ҳуқуқий  ҳужжатлар  лойиҳа-лари муҳокамаси бўйича порталга инте-грациялашган ҳолда жойлаштирилди. Ягона электрон тизим орқали қонун ҳуж-жатлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва ке-лишиш жараёнида эскирган, қоғозбозлик ва бюрократик тартиб...

 

Мақоланинг давомини журналимиз саҳифаларида ўқинг.